Đôi ta như đũa trong kho,
Không tề, không tiện, không so cũng bằng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)