Đôi ta như đũa tre non,
Khen ai khéo vót như con một nhà.
Đôi ta như đũa tre già,
Khen ai khéo vót đũa đà nên đôi.


Khảo dị:
Đôi ta như đôi đũa son,
Khen ai khéo tiện nên tròn nên xinh.
Đôi ta như đũa tre già,
Khen ai khéo vót đũa đà nên đôi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001