Đôi ta nặng một chữ tình,
Luống công ta lắm, công mình bao nhiêu?
Luống công ta, ta không có quản,
Luống công mình chúng bạn cười chê.
Đôi ta chỉ có một bề,
Trả của chốn cũ, ta về lấy nhau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001