Đôi ta muốn cấy mướn cày thuê,
Đò lên lên dọi, đò về về theo.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001