Đôi ta mưa ướt áo rồi,
Kiếm đôi đỏ lửa vô ngồi ta hơ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001