Đôi ta giấy trắng một tờ,
Đưng nghi mà tội, đừng ngờ mà oan.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001