Đôi ta gặp nhau giữa đàng,
Tiền thời chẳng có bạc vàng cũng không.
Lấy chi trả nghĩa đền công,
Lấy cho cho thoả tấm lòng đôi ta.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001