Đôi ta gặp gỡ giữa đường,
Bác mẹ thời vắng họ hàng thời xa.
Cầm tay dò hỏi lân la,
Tay này chồng đã hay là thanh tân.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001