Đôi ta chích huyết ăn thề,
Kẻ ở Nông Cống người về Quảng Xương.
Núi Nưa có lở thành đường,
Sông Đơ có lấp nên rừng cây xanh.
Trời cao có đổ tan tành,
Đôi ta vẫn giữ trọn tình đôi ta.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001