Đôi ta cân sắc cân tài,
Sánh to Hạc Hải, sánh dài Hoành Sơn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001