Đôi ta cách trở Hớn Ngô,
Cũng như rau nhút thả hồ không tươi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001