Đôi ta bắt bén nhau rồi,
Ai vo chẳng sạch, ai nhồi chẳng đi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001