Đôi ta đứng lại song song,
Như đôi đũa bạc để trong mâm vàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001