Đôi ta đã trót lời thề,
Ở đây thì nhớ, ra về thì thương.
Ra về lòng những vấn vương,
Ái ân ngàn nỗi, nẻo đường chia đôi.


Khảo dị:
Đôi ta đã trót lời thề,
Ở đây thì nhớ ra về thì thương.
Anh ra về gửi bức thư thương,
Ái ân ngàn nỗi, tơ vương trăm tờ.
Nguồn:
1. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001