Đôi ta đã quyết thì liều,
Gẫm như con trẻ chơi diều đứt dây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001