Đôi ta đã quyết một bề,
Anh chơi hoa có phụ xin thề với em.
- Thôi thôi đừng chối đừng thề,
Vợ anh là bạn anh đi về với em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001