Đôi tôi như mạ mới gieo,
Như lúa mới cấy còn non đòng đòng.
Đôi tôi như đũa thong dong,
Đẹp duyên sao chả đẹp lòng mẹ cha.
Dù tôi vào cửa vào nhà,
Thầy mẹ có hỏi thì đà làm sao?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001