Đôi bên hàng xứ giãn ra,
Để tôi đối địch với ba cô này.
Được thời ăn đĩa trầu đầy,
Thua thời cởi áo trao tay ra về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001