Đôi bên cửa máng song kề,
Tiếng tăm anh chịu, em về tay ai?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001