Đôi bên bác mẹ thì già,
Lấy ai coi sóc cửa nhà cho anh?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001