Đôi bên bác mẹ tư tề,
Anh đi làm rể, em về làm dâu.
Chẳng tham nhà gỗ xoan đâu,
Tham vì một nỗi em mau miệng cười.
Trăm quan mua một miệng cười,
Trăm quan không tiếc, tiếc người hồng nhan.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004