Đôi bên bác mẹ tương tề,
Người đi làm rể, tôi về làm dâu.
Người như con một nhà giàu,
Tôi như cành quế bên Tàu đưa sang.
Người như lá ngọc cành vàng,
Năm anh em chúng tôi chọn một, bằng lòng ai chưa?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001