Đôi đứa ta như Nguyệt Nga ngày trước,
Đã trao lời hẹn ước với Vân Tiên.
Liều mình qua cống Tây Phiên,
Vai mang bức tượng, giữ lời nguyền không phai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001