Lúa tháng năm kén tằm vàng óng,
Hạt khô giòn đem đóng thuế nông.
Thúng đầy anh gánh tôi gồng,
Kĩu cà, kĩu kịt qua sông, qua đò...
Lúa nhiều, chiến thắng càng to,
Đồn Tây càng đổ, câu hò lại vang.
Đóng nhanh, nhanh khắp xóm làng,
Em thách thôn chàng nộp đủ, nộp mau.
Thóc vàng muôn hạt như nhau,
Chớ mang thóc lép qua cầu gió bay...
Thóc lép bay, thẹn tay sàng sảy,
Chúng bạn cười, vai quẩy thêm đau.
Nắng nhiều, sớm nở hoa cau,
Đóng nhanh, thóc tốt, càng mau thắng thù.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 3 giai đoạn 1976-1979 với tên tác giả Huyền Tâm, chưa rõ là ai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]