Đón ngăn đường sắt
Tôi hỏi gắt chung tình
Điểu xa mai, mai xa điểu
Tôi xa mình tại ai?
Cá sầu ai cá lại quạt đuôi
Như lan sầu huệ, như tôi sầu mình
Ngày sầu duyên, tối lại sầu tình
Nước mắt ra lai láng như bình nước nghiêng
Trách ai làm duyên phận đảo điên
Mình ơi!
Trai anh hùng chịu thảm, gái thuyền quyên chịu sầu


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004