Đói thì đầu gối phải bò,
Cái chân hay chạy, cái giò hay đi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)