Đói thì ăn ráy, ăn khoai,
Chớ thấy lúa trỗ tháng hai mà mừng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)