Đói thì ăn cơm lại no,
Từ ngày có vợ chẳng dò đi đâu.


Khảo dị:
Đói ăn cơm thì lại no,
Từ ngày có vợ không dò đi đêm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001