Đói lòng miệng vẫn còn tươi,
Nào ai đem nét nói cười đi đâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001