Đói lòng ăn trái thanh yên,
Tội chi làm bé, nằm riêng một mình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001