Đói lòng ăn trái khổ qua,
Nuốt vô thì đắng, nhả ra bạn cười.
- Bạn cười thì mặc bạn cười,
Tháng năm đi cưới, tháng mười có con.
- Có con nên phải thua người,
Mắc công cho bú, mắc cười với con.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)