Đói lòng ăn nửa quả sim,
Uống lưng chén nước đi tìm người thương.
Người thương ơi hỡi người thương!
Đi đâu mà để buồng hương lạnh lùng?


Khảo dị:
Đói lòng ăn nửa trái sim,
Uống lưng bát nước đi tìm người thương.
Đói lòng ruột thắt tận tim,
Uống lưng bát nước đi tìm người thương.
Đói lòng ăn những trái xiêm,
Uống lưng bát nước đi tìm người thương.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)