Đói lòng ăn lá rau lu,
Còn hơn làm mướn lý Xu một ngày.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001