Đói lòng ăn khế xót xa,
Khế chua muối mặn lòng ta bồi hồi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001