Đói lòng ăn đọt chuối ri,
Đói năm, đói tháng phải đói chi một ngày.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001