Đói cơm rách áo mà gầy,
No cơm ấm áo cũng tày vợ anh.
Kém ăn, kém mặc mà xanh,
No cơm ấm mặc vợ anh nào tày.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001