Đói cơm hơn kẻ no rau,
Nghèo mà quân tử hơn giàu tiểu nhân.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)