Đói ăn thịt chó nấu giềng,
Bán rao mảnh đất lấy tiền nộp cheo.
Dù còn thiếu thốn bao nhiêu,
Xin làng đừng có cắm nêu ruộng chùa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]