Đó vàng đây cũng kim ngân,
Đó đặng mười phần đây chín có dư.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001