Đó thốt lời đến đâu dạ em sầu tới đấy
Cuộc chung tình đôi đứa mình chưa đặng bao lâu
Tai nghe sông Ngân, Ô Thước bắc cầu
Xong chưa hỡi bạn, bạn tỏ đuôi đầu em hay?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001