Đó tưởng lòng mình
Mình tưởng nghĩa ta
Chữ thất chữ gia nó là một chữ
Chữ tâm chữ chí nó là một lòng
Chữ dục là muốn, chữ tòng là theo
Anh yêu em bất luận giàu nghèo
Có ai gánh của lên đèo mà cân?
Dầu mà thua sút đôi phân
Trong sách có chữ phú bần tương lân


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001