Đó gặp nước xuôi nên vội lui thuyền,
Sao không nhớ khi cùng nhau dưới cội, thề nguyền tử sanh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001