Đó chê đây, đây càng lịch sự,
Đó ăn mâm vàng, đây ngự toà sen.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001