Đó có đủ đôi ăn rồi lại ngủ,
Đây có một mình thức đủ năm canh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001