Đó đây có vợ có chồng,
Em như con sáo trong lồng kêu mai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001