Đó đà được chốn giàu sang,
Đây lờ đi cũng phải, nỏ chào màng làm chi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001