Đòng đong vui đạo đòng đong,
Trẻ chơi đạo trẻ, già giong đạo già.


Khảo dị:
Đòng đong đi đạo đòng đong,
Trẻ chơi đạo trẻ, già giong đạo già.
Lòng đong chơi đạo lòng đong,
Trẻ vui đạo trẻ, già giong đạo già.
Đòng đong chơi đạo đòng đong,
Trẻ giong đạo trẻ, già giong đạo già.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001