Đò sao đò có không đưa?
- Tại người đi sớm về trưa không chừng.


Khảo dị:
Đò sao đò gọi không thưa?
- Tại người đi sớm về trưa không chừng!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001