Đò ra giữa phá giữa vời,
Khốn than khốn thở, khốn lời anh ơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001