Đò này thiếp chẳng dám sang,
Đầy vơi thiếp cũng chờ chàng, chàng ơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001